باز کردن منو اصلی
ترکیب چهار تابع که به تبدیل الگو مستطیل به لوزی می انجامد.

در ریاضیات، دگرگونی هر تابعی است که باعث نگاشت (تابعی که گاهی از اهمیت خاصی در زمینه خود بروردار است. این اصطلاح در توپولوژی، پیوستگی توپولوژیک، جبر خطی، نگاشت خطی و پیوستگی توپولوژیک کاربرد دارد[۱]) f برای گروه X در خودش بشود. برای مثال: f:X→X [۲]

منابعویرایش