دیرین‌مردم‌شناسی

دیرین‌مردم‌شناسی که آمیخته‌ای از دو رشتهٔ علمی دیرین‌شناسی و انسان‌شناسی فیزیکی است، خاستگاه انسان را مطالعه می‌کند. دیرین‌مردم‌شناسان سروکار زیاد با فسیل‌های انسان‌تباران دارند.