طایفه راز، از طایفه‌های اصیل سیستانی در استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.[۱]

این طایفه، نخست در منطقه دشتک سیستان سکونت داشته اند. حرفه اصلی آنان بلم‌رانی در حاشیه دریاچه هامون و ماهیگیری بوده است. با توجه به کاهش آب منطقه و افزایش و توسعه زمین‌های کشاورزی، آنان به کار کشاورزی روی می‌آورند. مردم این طایفه اکنون در منطقه زهک، قلعه نو و دشتک زابل زندگی می‌کنند. و تعدادی نیز از آنان در شهرهای گنبد کاووس، گرگان، سرخس و همچنین سیستان شرقی(افغانستان‌کنونی)ساکن هستند.

منابع ویرایش

  • غلامعلی رئیس الذاکرین (۱۳۷۰زادسروان سیستان
  1. غلامعلی، رئیس‌الذاکرین (دهبانی) (۱۳۷۰). زادسروان سیستان (شرح منثور و منظوم احوال طوایف سیستان). مشهد.