رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۶۰ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۱۹۵۷  ۱۹۵۸  ۱۹۵۹  ۱۹۶۰ ۱۹۶۱  ۱۹۶۲  ۱۹۶۳
سال‌ها (میلادی) ۱۹۵۷  ۱۹۵۸  ۱۹۵۹  ۱۹۶۰ ۱۹۶۱  ۱۹۶۲  ۱۹۶۳