رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۵۹ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۱۹۵۶  ۱۹۵۷  ۱۹۵۸  ۱۹۵۹ ۱۹۶۰  ۱۹۶۱  ۱۹۶۲
سال‌ها (میلادی) ۱۹۵۶  ۱۹۵۷  ۱۹۵۸  ۱۹۵۹ ۱۹۶۰  ۱۹۶۱  ۱۹۶۲