رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۵۷ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۱۹۵۴  ۱۹۵۵  ۱۹۵۶  ۱۹۵۷ ۱۹۵۸  ۱۹۵۹  ۱۹۶۰
سال‌ها (میلادی) ۱۹۵۴  ۱۹۵۵  ۱۹۵۶  ۱۹۵۷ ۱۹۵۸  ۱۹۵۹  ۱۹۶۰