رده:یکاهای اطلاعات

This category identifies units of اطلاعات or حافظه (رایانه).