رضا رضایی (مترجم)

رضا رضایی (زادهٔ ۱۳۳۵، ساری[۱]) مترجم اهل ایران است.[۲][۳] او سابقهٔ تحصیل در رشتهٔ مهندسی مکانیک را دارد، اما آن را رها کرد. این مترجم در گذشته عضو تیم ملی شطرنج بوده‌است.[۴]

رضا رضایی
زادهٔ۱۳۳۵
ساری
ملیتایرانی
تحصیلاتمهندسی مکانیک
پیشهمترجم
سال‌های فعالیت۱۳۶۰ تا کنون

ترجمه‌هاویرایش

کتاب‌های مرتبط با شطرنجویرایش

 • ت‍دریس ش‍طرن‍ج: گ‍ام ب‍ه گ‍ام: درس‍ن‍ام‍ه (۷۵ درس، ۱۵۰ س‍اع‍ت) م‍ص‍وب ف‍دراس‍ی‍ون ج‍ه‍ان‍ی ش‍طرن‍ج‌. ت‍دوی‍ن ف‍دراس‍ی‍ون ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی ش‍طرن‍ج (ف‍ی‍ده). ت‍ه‍ران: ف‍رزی‍ن‏‫، ۱۳۷۸. شابک ‎۹۶۴-۶۲۵۶-۱۵-۵
 • ق‍وانین ش‍طرن‍ج: م‍ص‍وب ف‍دراس‍ی‍ون ج‍ه‍ان‍ی ش‍طرن‍ج (۱۹۹۷). ت‍ه‍ران: ف‍رزی‍ن‏‫، ۱۳۷۶. شابک ‎‭۹۶۴-۹۰۰۰۶-۸-۲‬‬
 • ‏‫ق‍وان‍ین ش‍طرن‍ج م‍ص‍وب ف‍دراس‍ی‍ون ج‍ه‍ان‍ی ش‍طرن‍ج (۲۰۰۵). ت‍رج‍م‍ه رض‍ا رض‍ای‍ی، ابوالقاسم نجیب. ت‍ه‍ران: ف‍رزی‍ن، ۱۳۸۴. شابک ‎۹۶۴-۶۲۵۶-۷۵-۹‏‬
 • ب‍لان‍ک‍و، اوون‍س‍ی‍و. روش آم‍وزش ش‍طرن‍ج ف‍دراس‍ی‍ون ج‍ه‍ان‍ی ش‍طرن‍ج (ک‍م‍ی‍ت‍ه‍. ش‍طرن‍ج در م‍دارس). ت‍رج‍م‍ه آب‍ت‍ی‍ن گ‍ل‍ک‍ار؛ وی‍رای‍ش رض‍ا رض‍ای‍ی. ت‍ه‍ران: ف‍رزی‍ن‏‫، ۱۳۸۰. شابک ‎‭۹۶۴-۶۲۵۶-۴۳-۰‬‬
 • چ‍رن‍ف، اروی‍ن‍گ. ب‍زرگ‍ان ش‍طرن‍ج‌. ت‍ه‍ران: پ‍ی‍ش‍رو‏‫، ۱۳۶۹.
 • چ‍رن‍ف، اروی‍ن‍گ. ت‍اک‍ت‍ی‍ک‍ه‍ای ب‍رن‍ده در ش‍طرن‍ج‌. ت‍رج‍م‍ه رض‍ا رض‍ای‍ی، م‍رت‍ض‍ی رض‍ای‍ی. ت‍ه‍ران: ه‍وش و اب‍ت‍ک‍ار‏‫‏، ۱۳۷۲.
 • چ‍رن‍ف، اروی‍ن‍گ. ‏‫ت‍اک‍ت‍ی‍ک‌ه‍ای ب‍رن‍ده در ش‍طرن‍ج‌‬‏‫. ت‍ه‍ران : ف‍رزی‍ن ‬‬‏‫، ۱۳۹۲. شابک ‎‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۲۵۶-۹۰-۳‬‬
 • ژوراول‍ف، ن‍ی‍ک‍الای. ‏‫آزم‍ون‍ه‍ای م‍ه‍ارت در ش‍طرن‍ج: س‍ن‍ج‍ش ق‍درت ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌. ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ف‍رزی‍ن‌‬‏‫، ۱۳۹۲. شابک ‎‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۶۲۵۶-۳۴-۷‬‬‬
 • ک‍اپ‍اب‍لان‍ک‍ا، خ‍وزه رائ‍ول. ک‍اپ‍اب‍لان‍ک‍ا: ص‍د ب‍ازی ب‍رت‍ر. ان‍ت‍خ‍اب و ت‍ف‍س‍ی‍ر ه‍. گ‍ول‍وم‍ب‍ک. ت‍رج‍م‍ه رض‍ا رض‍ای‍ی، ه‍ادی م‍وم‍ن‍ی. ت‍ه‍ران: ف‍رزی‍ن‏‫، ۱۳۷۸. شابک ‎‭۹۶۴-۶۲۵۶-۱۱-۲‬‬
 • ک‍ارپ‍وف، آن‍ات‍ول‍ی. م‍ی‍ن‍ی‍ات‍وره‍ای‍ی از ق‍ه‍رم‍ان‍ان ش‍طرن‍ج ج‍ه‍ان‌. ت‍رج‍م‍ه ه‍ادی مؤمن‍ی، رض‍ا رض‍ای‍ی. ت‍ه‍ران: ف‍رزی‍ن‏‫، ۱۳۸۰. شابک ‎‭۹۶۴-۶۲۵۶-۳۸-۴‬‬
 • ک‍اس‍پ‍اروف، گ‍اری ک‍ی‍م‍ووی‍چ. ش‍طرن‍ج را از ق‍ه‍رم‍ان ج‍ه‍ان ب‍ی‍ام‍وزی‍م‌. م‍ت‍رج‍م‍ان رض‍ا رض‍ای‍ی، ه‍ادی م‍وم‍ن‍ی. ت‍ه‍ران: م‍ش‍ع‍ل‏‫، ۱۳۶۹.
 • م‍ارووی‍چ، دراژن. پ‍اول ک‍رس (۱۹۷۴–۱۹۱۶): ص‍د ب‍ازی ب‍رت‍ر. ت‍ه‍ران: ف‍رزی‍ن‏‫، ۱۳۷۸. شابک ‎‭۹۶۴-۶۲۵۶-۲۹-۵‬‬
 • م‍ای‍زل‍ی‍س. ‏‫ت‍ئ‍وری ب‍ن‍ی‍ادی ش‍طرن‍ج‌. ‫ت‍ه‍ران‌‬‬‏‫: ف‍رزی‍ن‌‬‬‏‫، ۱۳۷۶. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۹۰۰۰۶-۱-۹
 • هوروویتس، ایزرائیل. دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف گ‍ش‍ای‍ش‌ه‍ای ش‍طرن‍ج‌. ت‍ه‍ران: ف‍رزی‍ن‏‫، ‏‫۱۳۷۵. شابک ‎۹۶۴-۶۲۵۶-۲۷-۹
 • واتسون، ‏‫جان ال. . رموز استراتژی در شطرنج مدرن: پیشرفت‌های پس از نیمزوویچ. تهران: فرزین‏‫، ۱۳۸۸. شابک ‎‭۹۷۸-۶۰۰-۵۰۱۷-۰۶-۹‮‬‬
 • وی‍ل‍س‍ون، ف‍رد. روی‍اروییهای ک‍لاس‍ی‍ک ش‍طرن‍ج: ۱۵۷ ب‍ازی از ۱۹ روی‍اروی‍ی‌. ته‍ران: ف‍رزی‍ن‏‫، ۱۳۷۸. شابک ‎‭۹۶۴-۶۲۵۶-۳۷-۶‬‬
 • رت‍ی، ری‍ش‍ارد. ری‍ش‍ارد رت‍ی (۱۹۲۹–۱۸۸۹) ص‍د ب‍ازی ب‍رت‍ر. ب‍ه‌ک‍وش‍ش رض‍ا رض‍ای‍ی. ت‍ه‍ران: ف‍رزی‍ن‏‫، ۱۳۷۸. شابک ‎‭۹۶۴-۶۲۵۶-۳۱-۷‬‬

کتاب‌های مرتبط با موسیقیویرایش

 • باروز، جان. راهنمای جامع موسیقی کلاسیک. تهران: فرهنگ معاصر، ‏‫۱۳۸۸. شابک ‎‭۹۷۸-۶۰۰-۱۰۵-۰۰۰-۸‬‬
 • شرمن، رابرت. آش‍ن‍ای‍ی ب‍ا م‍وس‍ی‍ق‍ی ک‍لاس‍ی‍ک‌. ت‍ه‍ران: اف‍ک‍ار‏‫، ۱۳۸۴. شابک ‎۹۶۴-۷۸۵۸-۸۵-x
 • رولان، روم‍ن. م‍وس‍ی‍ق‍ی‌دان‍ان ام‍روز. ت‍ه‍ران: م‍ش‍ع‍ل، ۱۳۶۹.
 • رولان، روم‍ن. موسیقی‌دانان دیروز. تهران: کارنامه‏‫، ۱۳۸۸. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۴۳۱-۰۷۰-۶

آثار جین آستینویرایش

آثار خواهران برونتهویرایش

آثار ولادیمیر نابوکوفویرایش

 • ن‍اب‍وک‍وف، ولادی‍م‍ی‍ر ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ. پ‍ن‍ی‍ن‌. ت‍ه‍ران: ک‍ارن‍ام‍ه‏‫، ۱۳۸۳. شابک ‎‭‭۹۶۴-۴۳۱-۰۴۷-۰‬
 • ن‍اب‍وک‍وف، ولادی‍م‍ی‍ر ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ. شاه، بی‌بی، سرباز. تهران: ثالث‏‫، ۱۳۹۵. شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۴۰۵-۰۴۴-۹‬
 • ن‍اب‍وک‍وف، ولادی‍م‍ی‍ر ولادی‍م‍ی‍روی‍چ. دف‍اع ل‍وژی‍ن‌. ت‍ه‍ران: ک‍ارن‍ام‍ه، ۱۳۸۴. شابک ‎‭۹۶۴۴۳۱۰۵۱۹‬

سایر آثارویرایش

 • آس‍ی‍م‍وف، آی‍زاک. ام‍روز و ف‍ردا. ت‍ه‍ران: س‍ه‍روردی‏‫، ۱۳۶۳.
 • آف‍اری، ژان‍ت. ان‍ق‍لاب م‍ش‍روطه ای‍ران ۱۹۱۱–۱۹۰۶ (۱۲۸۵–۱۲۹۰). ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ب‍ی‍س‍ت‍ون، ۱۳۷۹. شابک ‎۹۶۴-۹۰۰۳۶-۸-۱
 • ال‍ی‍وت، ج‍ورج. ادام بید: قصه باشکوه همدلی‌ها. تهران: نشر نی‏‫، ۱۳۹۵. شابک ‎‏‫‬‭‭۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۴۳۳-۳‬‬‬
 • ال‍ی‍وت، ج‍ورج. سایلاس مارنر: قصهٔ مرد بافنده. تهران: نشر نی، ۱۳۹۵. شابک ‎‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۴۶۴-۷
 • ال‍ی‍وت، ج‍ورج. میدل مارچ: داستان یک شهر. تهران: نشر نی، ۱۳۹۸. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۶۲۰-۷
 • اولیانوفسکی، روستیسلاو. رهایی ملی. ترجمه جلال علوی‌نیا، رضا رضایی ساروی. [بی جا]: ابوریحان، ۱۳۶۰.
 • ای‍وان‍وف، وی‍اچ‍س‍لاو ای‍وان‍ووی‍چ. آزادی و زن‍دگ‍ی ت‍راژی‍ک پ‍ژوه‍ش‍ی در داس‍ت‍ای‍ف‍س‍ک‍ی‌. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز، ۱۳۷۲.
 • ب‍رل‍ی‍ن، آی‍زای‍ا. کارل مارکس: زندگی و محیط‏‫. تهران‏‫: انتشارات ماهی‬‏‫، ۱۳۸۹. شابک ‎‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۹۹۷۱-۷۰-۴‏‬
 • ب‍رل‍ی‍ن، آی‍زای‍ا. ذهن روسی در نظام شوروی: فرهنگ روسیه در دورهٔ کمونیسم. تهران : انتشارات ماهی‏‫، ۱۳۹۲. شابک ‎‏‫‭‬‭‭۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۱۳۰-۰‬
 • ب‍رل‍ی‍ن، آی‍زای‍ا. م‍ج‍وس ش‍م‍ال ی‍وه‍ان‌گ‍ئ‍ورگ ه‍ام‍ان و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای ع‍ق‍ل ن‍اب‍اوری ج‍دی‍د. ت‍ه‍ران: م‍اه‍ی، ۱۳۸۵. شابک ‎۹۶۴−۹۹۷۱−۰۵-X
 • بلک‌مور، سوزان ج.. آگاهی. تهران: فرهنگ معاصر‏‫، ۱۳۸۷. شابک ‎‭۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۷-۵۹-۵‬
 • ب‍گ‍ل‍ی، آن. م‍ارگ‍ری‍ت ی‍ورس‍ن‍ار. ت‍ه‍ران: انتشارات م‍اه‍ی‏‫‏، ۱۳۸۳. شابک ‎‏‫‬‭۹۶۴-۷۹۴۸-۴۰-۹‬‬
 • ب‍ودل‍ر، ش‍ارل پ‍ی‍ر. شارل بودلر: شعرهای نخستین و مجموعهٔ ژان دووال. گردآوری و ترجمهٔ رضا رضایی. تهران: نشر فنجان، ‏‫۱۳۹۸. شابک ‎‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۹۹۶۴۲-۳-۹‬‬
 • تاپه، هورست. ‏‫نابوکوف. تهران: فرهنگ جاوید‏‫، ۱۳۹۵. شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۹-۱۷-۱
 • چ‍ای‍ل‍دز، پ‍ی‍ت‍ر. م‍درن‍ی‍س‍م‌. ت‍ه‍ران: م‍اه‍ی‏‫‏، ۱۳۸۳. شابک ‎۹۶۴-۷۹۴۸-۳۷-۹
 • خدمت به حقیقت، خدمت به آزادی: خطابه‌های برندگان جایزه نوبل ادبیات. گردآورنده و ویراستار علی میرزائی. تهران: نگاره آفتاب، ‏‫۱۳۹۴. شابک ‎‫‬‮‭۹۷۸-۹۶۴-۸۴۵۳-۱۶-۴‬‬‬
 • خلبنیکوف، پیوتر. آمریکا: پشتیبان رژیم‌های ارتجاعی. تهران: نشر آذرنوش، ۱۳۶۰.
 • داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ. پ‍ول‍زون‍ک‍وف و داس‍ت‍ان‍ه‍ای دی‍گ‍ر. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر آم‍ون، ۱۳۷۱.
 • داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ. روی‍ای آدم م‍ض‍ح‍ک: هفت داستان کوتاه. ت‍ه‍ران: م‍اه‍ی، ۱۳۹۸. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۹۹۷۱-۱۵-۵
 • رادپ‍ور، داری‍وش. گ‍زی‍ده‌ای از آث‍ار داری‍وش رادپ‍ور. ب‍ه‌ک‍وش‍ش ح‍س‍ن ک‍ری‍م‌زاده. ت‍ه‍ران: ن‍گ‍اره آف‍ت‍اب، ۱۳۸۱. شابک ‎۹۶۴-۹۳۴۸۵-۸-۱‬
 • رودی‍ه، ل‍ئ‍ون س‍ام‍وئ‍ل. م‍ی‍ش‍ل ب‍وت‍ور. ت‍ه‍ران: م‍اه‍ی، ۱۳۸۳. شابک ‎۹۶۴−۷۹۴۸−۷۶-x
 • ساپریکوف، ویکتور. همزیستی مسالمت آمیز (مدافعان و دشمنان) (برنامه صلح شوروی). نشر آذر نوش.
 • ساکیونگ میفام رینپوچ. ‏‫ذه‍ن‌تان ی‍ارت‍ان (۹ مرحله مراقبه). ت‍ه‍ران: اف‍ک‍ار‏‫‏، ۱۳۸۵. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۷۸۵۸۸۶۱
 • س‍ب‍وک‍ی، اف‍ش‍ی‍ن. گ‍زی‍ده‌ای از آث‍ار اف‍ش‍ی‍ن س‍ب‍وک‍ی‌. ب‍ه‌ک‍وش‍ش ح‍س‍ن ک‍ری‍م‌زاده. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ک‍وچ‍ک، ۱۳۸۳. شابک ‎۹۶۴-۵۵۸۹-۲۹-۰‬
 • ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام. ۷ ش‍اه‍ک‍ار از وی‍ل‍ی‍ام ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر. ت‍ه‍ران: ج‍ان‍زاده‏‫، ۱۳۸۱. شابک ‎‏‫‬‭۹۶۴-۶۰۴۵-۵۵-۳‬
 • ع‍ن‍ان، ک‍وف‍ی ع‍طا. م‍ا، م‍ردم‍ان: ن‍ق‍ش س‍ازم‍ان م‍ل‍ل م‍ت‍ح‍د در ق‍رن ب‍ی‍س‍ت و ی‍ک‍م‌. ت‍ه‍ران: ن‍گ‍اره آف‍ت‍اب، ۱۳۸۰. شابک ‎۹۶۴-۹۳۴۸۵-۳-۰‬
 • ف‍ران‍ک‍ل، ج‍ورج. ع‍ش‍ق "رم‍ان‍ت‍ی‍ک‌" ب‍ح‍ث‍ی در ب‍اب م‍ض‍م‍ون ع‍ش‍ق در ن‍ه‍ض‍ت رم‍ان‍ی‍ت‍ک‌. ت‍ه‍ران: ل‍وح‌ف‍ک‍ر، ۱۳۸۳. شابک ‎۹۶۴-۸۵۷۸-۰۱-x
 • ف‍ی‍ت‍س‌ج‍رال‍د، ف‍ران‍س‍ی‍س اس‍ک‍ات. گتسبی بزرگ. تهران: انتشارات ماهی‏‫، ‏‫۱۳۹۵. شابک ‎‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۲۳۴-۵‬‬
 • گ‍ران‍ت، م‍ای‍ک‍ل. ف‍ره‍ن‍گ اس‍اطی‍ر کلاسیک (یونان و روم) فارسی - انگلیسی انگلیسی - فارسی. ت‍ه‍ران: م‍اه‍ی، ۱۳۸۴. شابک ‎۹۶۴۷۹۴۸۸۷۵‬
 • ک‍ری‍م‌زاده، ح‍س‍ن. اع‍لام‍ی‍ه ج‍ه‍ان‍ی ح‍ق‍وق ب‍ش‍ر. ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍ر ک‍وچ‍ک‌‬‏‫، ۱۳۸۰. شابک ‎‏‫‬‭۹۶۴-۵۵۸۹-۳۲-۰‬‬
 • ک‍وئ‍ی‍گ‍ل‍ی، اوی‍س‍ت‍ن. ژان ژن‍ه‌. ت‍ه‍ران: انتشارات م‍اه‍ی‏‫، ۱۳۸۲.
 • ک‍وزن‍ت‍س‍وف، ب‍اری‍س گ‍ری‍گ‍وری‍وی‍چ. آل‍ب‍رت ای‍ن‍ش‍ت‍ی‍ن‌. ت‍ه‍ران: ان‍ج‍م‍ن ف‍ی‍زی‍ک ای‍ران: ف‍اطم‍ی، ۱۳۷۴.
 • لاج، دی‍وی‍د. هنر داستان‌نویسی: با نمونه‌هایی از متن‌های کلاسیک و مدرن. تهران: نشر نی، ‏‫‬۱۳۹۱. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۱۰۲-۸
 • ل‍وک‍اچ، جورج. ج‍ان و ص‍ورت‌. ت‍ه‍ران: م‍اه‍ی، ۱۳۸۲. شابک ‎۹۶۴-۷۹۴۸-۲۷-۱
 • ل‍وی‍ن، دی‍وی‍د. گ‍زی‍ده‌ای از آث‍ار چ‍ه‍ره دی‍وی‍د ل‍ی‍وای‍ن‌. به کوشش ح‍س‍ن ک‍ری‍م‌زاده. ت‍ه‍ران: ن‍گ‍اره آف‍ت‍اب، ۱۳۸۱. شابک ‎‬‏‫‬‭۹۶۴-۹۳۴۸۵-۴-۹‬
 • ل‍ی‍وی‍ت، چ‍ارل‍ز. ن‍گ‍اه‍ی دی‍گ‍ر ب‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت ب‍وم‍ی ت‍ام‍س ه‍اردی‌. ت‍ه‍ران: وزارت ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی، م‍ع‍اون‍ت ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات ادب‍ی‍ات داس‍ت‍ان‍ی: م‍وس‍س‍ه ف‍ره‍ن‍گ‍ی و ه‍ن‍ری ض‍ری‍ح، ۱۳۷۳.
 • م‍اک‍س‍اک‍وف‍س‍ک‍ی، ولادی‍م‍ی‍ر پ‍اول‍ووی‍چ. ج‍غ‍راف‍ی‍ای اق‍ت‍ص‍ادی ج‍ه‍ان‌. م‍ت‍رج‍م‍ان صادق پ‍وی‍ازن‍د، رض‍ا رض‍ائ‍ی. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای ن‍و‏‫، ۱۳۶۳.
 • ه‍ری‍س، چ‍ارل‍ز. اخ‍لاق در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌. ت‍ه‍ران: ش‍رک‍ت ان‍ت‍ش‍ارات ف‍ن‍ی ای‍ران‏‫، ۱۳۷۹. شابک ‎۹۶۴-۶۲۳۲-۷۱-X
 • ه‍ل‍م، م‍ک‍ی‍ن‍ل‍ی. نقاشان مکزیک: ریورا، اوروسکو، سیکئیروس و بقیه نقاشان مکتب رئالیسم اجتماعی. تهران: نشر نی‏‫ ،۱۳۸۹. شابک ‎‭۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۰۴۱-۰‬‬
 • ه‍ل‍م، م‍ک‍ی‍ن‍ل‍ی. ه‍ن‍ر ان‍ق‍لاب‍ی م‍ک‍زی‍ک؛ ن‍ق‍اش‍ان م‍ع‍اص‍ر م‍ک‍زی‍ک‌. ت‍ه‍ران: س‍ه‍روردی، ۱۳۶۴.
 • وال‍ی‍ن‍س‍ک‍ی، ل‍ئ‍ون‍ی‍د ن‍ائ‍وم‍ووی‍چ. هفت روز: ماجرای نجات شاهکارهای هنری در جنگ جهانی دوم. تهران: نشر فنجان‏‫، ۱۳۹۶. شابک ‎‭۹۷۸-۶۰۰-۹۴۹۱۲-۸-۵‬‬‬
 • وال‍ی‍ن‍س‍ک‍ی، ل‍ئ‍ون‍ی‍د ن‍ائ‍وم‍ووی‍چ. ‏‫هفت روز‮‬‬‬‏‫. ‫ت‍ه‍ران‌‮‬‏‫: ع‍ص‍ر ج‍دی‍د‮‬‬‏‫، ۱۳۶۳.
 • وس‍ت‍ف‍ال، ری‍چ‍ارد. تاریخ پیدایش علم جدید. ترجمه عبدالحسین آذرنگ، رضا رضایی. تهران: نشر نی‏‫، ۱۳۸۷. شابک ‎‭۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۰۲۰-۵
 • وس‍ت‍ف‍ال، ری‍چ‍ارد. ت‍ک‍وی‍ن ع‍ل‍م ج‍دی‍د. ت‍رج‍م‍ه ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن آذرن‍گ، رض‍ا رض‍ای‍ی. ت‍ه‍ران: طرح ن‍و‏‫، ۱۳۷۹. شابک ‎۹۶۴-۵۶۲۵-۷۴-۲‬‮‬
 • وی‍ن‍س‍پ‍ر، اس‍ت‍ی‍ون. پ‍ل وال‍ری‌. ت‍ه‍ران: انتشارات م‍اه‍ی‏‫، ۱۳۸۲. شابک ‎۹۶۴-۷۹۴۸-۳۱-x
 • یافه‏‫، آنیلا. کارل‌گوستاو یونگ : واژه‌ها و نگاره‌ها‏‫. ترجمه رضا رضایی، مهناز خزائیلی. تهران‏‫: شرکت نشر نقد افکار‏‫، ۱۳۹۰. شابک ‎‭‬‭۹۷۸-۹۶۴-۲۲۸-۰۵۵-۱
 • ی‍ف‍ی‍م‍وف، دم‍ی‍ت‍ری. ج‍ن‍گ ج‍ه‍ان‍ی دوم و س‍رن‍وش‍ت خ‍ل‍ق‌ه‍ای آس‍ی‍ا و آف‍ری‍ق‍ا.
 • یورسنار، مارگریت. شعله‌ها. تهران: لوح فکر، ۱۳۸۶. شابک ‎‭۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۸-۲۶-۳
 • ی‍ورس‍ن‍ار، م‍ارگ‍ری‍ت. شراره‌ها. تهران: نامک‏‫، ۱۳۹۰. شابک ‎‭۹۷۸-۹۶۴-۶۸۹۵-۹۱-۱‬
 • ی‍ون‍گ، ک‍ارل گ‍وس‍ت‍او. ‫ت‍ح‍ل‍ی‍ل روی‍ا: گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی در ت‍ع‍ب‍ی‍ر و ت‍ف‍س‍ی‍ر روی‍ا (۱۹۲۸–۱۹۲۹). ت‍ه‍ران: اف‍ک‍ار‏‫، ۱۳۷۷. شابک ‎۹۶۴-۹۰۰۰۵-۲-۶‬

منابعویرایش

 1. «گفت‌وگوی علی میرزائی با رضا رضایی: ترجمه دشواریِ وظیفه است». نگاه نو (۱۱۱): ۱۱–۵۵. پاییز ۱۳۹۵.
 2. «ایبنا - رضا رضایی: ترجمه تیری در تاریکی نیست!». خبرگزاری کتاب ایران (IBNA). ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۴ فوریه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۷ اوت ۲۰۱۹.
 3. «ترجمه‌های رضا رضایی در نمایشگاه کتاب». ایسنا. ۸ مه ۲۰۱۴. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۷ اوت ۲۰۱۹.
 4. «الگوی من در ترجمه نجف دریابندری است». bookcity.org. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۵ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۷ اوت ۲۰۱۹.

پیوند به بیرونویرایش