روزگونه (دختر اردشیر دوم)

روزگونه شاهدخت هخامنشی و چهارمین دختر اردشیر دوم از استاتیرا و خواهر تنی اردشیر سوم و همسر یرواند یکم ساتراپ ارمنستان بود. او در زمان حکومت پدرش و برادرش دارای قدرت نسبتاً بالایی بود.

منابعویرایش

  • Eckart Olshausen: Orontes 2. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 9, Metzler, Stuttgart 2000, ISBN 3-476-01479-7, Sp. 49.
  • Генезис феодализма в странах Закавказья. — М.: Наука, 1980. — С. 16.
  • Cook, J.M. (1993). The Persian Empire ([Repr.] ed.). New York: Barns & Noble Books. pp. 170, 173, 193, 212, 213, 216, 217, 221–223, 257, 263. ISBN 1-56619-115-7.