زبان‌های اشاره سودانی

زبان‌های اشاره

زبان‌های اشاره سودانی زبان‌های پرشمار اشاره‌ای هستند که توسط ناشنوایان و کم شنوایان در سودان و سودان جنوبی استفاده می‌شوند. این زبان‌ها به هم ارتباطی ندارند.

زبان‌های اشاره سودانی
زبان بومی درسودان، سودان جنوبی
شمار گویشوران
؟  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹هیچ کدام (mis)
گلاتولوگهیچ کدام

منابعویرایش