زبان لزگی

یکی از زبان‌های منطقه قفقاز

زبان لزگی یکی از زبان‌های قفقازی، شاخه شمال شرقی (یا داغستانی) است که بیشتر گویشوران آن در جنوب جمهوری داغستان در فدراسیون روسیه و شمال جمهوری آذربایجان سکونت دارند.

نواحی زبانی داغستان، چچن و اینگوشیا
زبان لزگی با رنگ آبی روشن در جنوب داغستان و شمال جمهوری آذربایجان متمایز است.

گویشوران زبان لزگی اهل قومی به همین نام و از اقوام بومی قفقاز هستند.

شمار گویشوران ویرایش

مجموع شمار گویندگان زبان لزگی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. بر پایه براورد سال ۱۹۹۶ حدود ۲۵۷ هزار نفر در روسیه و ۱۷۱ هزار نفر در آذربایجان و اقلیت‌های کوچکتر در گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین زندگی می‌کنند.

شمارش در لزگی ویرایش

уд ud صفر
сад sad یک
кьвед qʷ’ed دو
пуд pud سه
кьуд q’ud چهار
вад vad پنج
ругуд rugud شش
ирид irid هفت
муьжуьд muʒud هشت
кӏуьд k’yd نه
цӏуд ts’ud ده
цӏусад ts’usad یازده
цӏикьвед ts’iqʷ’ed دوازده
цӏипуд ts’ipud سیزده
цӏикьуд ts’iq’ud چهارده
цӏувад ts’uvad پانزده
цӏуругуд ts’urugud شانزده
цӏерид ts’erid هفده
цӏемуьжуьд ts’emyʒud هجده
цӏекӏуьд ts’ek’yd نوزده
къад qad بیست
къадцуд qadtsud سی
яхцӏур jaxts’ur چهل
яхцӏурцуд jaxtsurtsud پنجاه
пудкъад pudqad شصت
пудкъадцуд pudqadtsud هفتاد
кьудкъад q’udqal هشتاد
къудкъалцуд qudqaltsud نود
виш viʃ یکصد
агъзур aɣzur هزار

پیوند به بیرون ویرایش

برای مطالعه ویرایش

  • Martin Haspelmath (۱۹۹۳A grammar of Lezgian، Berlin & New York: Mouton de Gruyter، شابک ۳-۱۱-۰۱۳۷۳۵-۶