زمان آینده ساده

در انگلیسی، زمان آینده ساده (Future Simple) برای صحبت درباره ی اتفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد همراه با Will و be going to استفاده می‌شود.

زمان آینده ساده برای بیان اتفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد به کار می رود
دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی


آینده ساده با willویرایش

کاربرد will

1_ تصمیمات آنی و ناگهانی

2_تصمیمات شخصی(نظر_فرض_امید_تردید)

3_قول دادن

a door knock.i'll open it(تصمیمات ناگهانی)

France will win in UEFA champions league(نظر شخصی)

I'll come tomorrow to see you in park(قول دادن)

ساختار جمله با will

ساختار جملات:

مثبت: you will call me

منفی: you will not (won't) call me

سوالی:?will you call me