زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی


در انگلیسی، زمان آینده کامل پیوسته (Future Perfect Continuous) برای بیان فراروند و کاری دنباله‌دار که تا زمانی مشخص در آینده اتفاق خواهد افتاد استفاده می‌شود. این زمان کاربرد چندانی در انگلیسی ندارد، زیرا که بیشتر این مفهوم را با آینده فرساخت بیان می‌کنند. برای نمونه: .Tom will have been coming (تام می‌آمده خواهد بود.)

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

در فارسیویرایش

در فارسی از (می + ماده‌ی گذشته (فعل گذشته + ه) + فعل بودن در زمان آینده) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

I will have been going.

من می‌رفته خواهم بود.

کاربردهاویرایش

برای بیان کاری ادامه‌دار که دارای حالت فراروندی و بادنباله است و در گذشته آغازیده و پیوسته تا زمانی در آینده دنباله خواهد داشت، زمان آینده فرساخت پیوسته را به کار می‌بریم.

By 8 o’clock, I will have been using my computer for 3 hours.

تا ساعت ۸، من برای ۳ ساعت از رایانه‌ام استفاده میکرده خواهم بود.

نمونهویرایش

استمرار کاری که قرار است تا زمان خاصی در آینده ادامه یابد:

We will have been staying here for a week tomorrow. 

فردا ما برای یک هفته این‌جا می‌مانده خواهیم بود. (تا امروز شش روزه، فردا میشه روز هفتم)


How long will she have been staying there?

چند وقت او آن‌جا می‌مانده خواهد بود؟


Tom will have been studying for two hours by the time his friend arrives.

تام برای دو ساعت درس می‌خوانده خواهد بود زمانی که دوستش برسد.


You will have been living here in Germany for thirty years by this time next year. 

این وقت پس‌سال شما برای سی سال این‌جا در آلمان زندگی می‌کرده خواهید بود.


I‘ll have been playing the guitar for three years 6 months later.

من ۶ ماه دیرتر، برای سه سال گیتار می‌نواخته خواهم بود.

منابعویرایش

* English Grammar in Use 7th PRINTING 1998 by R.Murphy-۲th edition-ISBN 0-521-43681-8