زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی


در انگلیسی، زمان حال کامل پیوسته (Present Perfect Continuous) برای بیان عملی که از گذشته شروع شده و فرایند آن تا زمان کنونی ادامه داشته و یا تاثیرش روی زمان کنونی باقی مانده استفاده می‌کنیم. تفاوت این زمان با حال کامل (فرساخت) در این است که در حال فرساخت پیوسته، تاکید بر فراروند و دنباله‌دار بودن کار است. برای نمونه: .Tom has been coming (تام می‌آمده است. یا تام داشته می‌آمده.)

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

در فارسیویرایش

در فارسی از (می + ماده‌ی گذشته + شناسه) یا («داشتن» به گذشته‌ی کامل + می+ حال کامل) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

I have been going.

من می‌رفته‌ام. یا من داشته‌ام می‌رفته‌ام.

کاربردهاویرایش

1. برای تاکید کردن روی فرایند عمل یا طول عملی که در گذشته انجام شده است و تا کنون ادامه پیدا کرده است.

Aaron has been repairing cars since he was 16 years old.

"آرون" از وقتی ۱۶ ساله بود ماشین تعمیر می‌کرده است (داشته است تعمیر می‌کرده است).

2. برای بیان کارهایی که در گذشته آغازیده و به احتمال بسیار تا زمان آینده هم دنباله می‌یابد یا اثرش باقی می‌ماند. این نوع کاربرد را می‌توان در پاسخ به پرسش‌های "از کی...؟" یا "چند وقت...؟" به کار برد.

He has been working in this garage for 10 years. 

او ده سال است که در این گاراژ کار می‌کرده است.

یا او برای ۱۰ سال در این گاراژ داشته کار می‌کرده.

3. برای بیان کنشی که تمام شده اما اثر کار تا زمان کنونی باقی مانده است.

As he has been changing tyres all morning, his clothes are dirty now. 

زیرا او همه صبح داشته است لاستیک عوض می‌کرده است، اکنون لباس‌هایش چرکین اند.

در نمونه بالا، اثرِ (یعنی چرک بودن پوشاک در زمان کنونی) کاری که در گذشته انجام شده (عوض کردن لاستیک در زمان گذشته)، با زمان کنونی آمده است.

منابعویرایش

* English Grammar in Use 7th PRINTING 1998 by R.Murphy-۲th edition-ISBN 0-521-43681-8