باز کردن منو اصلی

کاربردهاویرایش

  • نشان دادن یک عمل یا روند زمان‌دار در گذشته (عملی که برای مدتی در گذشته انجام می‌شده).
  • اتفاقاتی که در یک زمان در گذشته اتفاق افتاده.
  • یک عمل یا روند زماندار که به وسیله یک عمل دیگر متوقف شده است.

ساختار گرامریویرایش

الگوی کلی زمان گذشته استمراری: Subject + was/were + Verb(infinitive without TO) + ing + object

مثال:

.I Was Driving In The Evening

.We were driving in the evening

فعل‌های was , were فعل‌های کمکی این زمان هستند.

برای جمله منفی زمان گذشته استمراری از weren’t , wasn’t استفاده می‌شود.

برای سؤالی کردن زمان گذشته استمراری نیز افعال was و were را در ابتدای جمله می‌گذاریم.

پانویسویرایش