زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی


در انگلیسی، زمان گذشته پیوسته (Past Continuous) برای بیان افعالی در گذشته به کار می‌رود که در یک بازه زمانی برای مدتی ادامه داشته‌اند. در زمان گذشته استمراری زمان دقیق انجام فعل در گذشته و طول تداوم آن عمل اهمیتی ندارد. در زمان گذشته استمراری اغلب فعل انجام شده در زمان پیش از صحبت گوینده روی می‌داده است. برای نمونه: .Ali was coming (علی داشت می‌آمد.)

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

در فارسیویرایش

در فارسی از (می + بن گذشته + شناسه‌ی گذشته) یا («داشتن» به گذشته‌ی ساده + گذشته‌ی ناتمام) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

I was going.

من می‌رفتم. یا من داشتم می‌رفتم.

کاربردهاویرایش

  • نشان دادن یک عمل یا روند زمان‌دار در گذشته (عملی که برای مدتی در گذشته انجام می‌شده).
  • اتفاقاتی که در یک زمان در گذشته اتفاق افتاده.
  • یک عمل یا روند زماندار که به وسیله یک عمل دیگر متوقف شده است.

نمونه:

Ann was in her car. She was on her way to work. She was driving to work.

I was reading newspaper.

Where was Margaret? 'She was having a bath.'

ان در خودرویَش بود. او در راهَش به محل کار بود. او داشت به محل کار رانندگی می‌کرد(می‌راند).

من داشتم روزنامه می‌خواندم.

مارگارت کجا بود؟ او داشت حمام می‌کرد.


نمونه:

Tom and Jenifer were talking in a cafe. Tom said: I was reading an interesting book last week.

I was studing French in Londen.

تام و جنیفر در یک کافه داشتند صحبت می‌کردند. تام گفت: هفته پیش داشتم یه کتاب جالب می‌خواندم.

من در لندن داشتم فرانسه‌ای می‌خواندم.

ما زمان حال استمراری را برای تغییراتی که در زمان گذشته رخ می‌داده به کار می‌بریم. نمونه:

The population of the world was rising very fast.

Was your English getting better?

جمعیت جهان خیلی تند داشت افزایش می‌یافت.

آیا انگلیسی‌اَت داشت بهتر می‌شد؟


ساختار گرامریویرایش

الگوی کلی زمان گذشته استمراری:

Subject + was/were + Verb(infinitive without TO) + ing + object

نمونه:

.I was driving in the evening

.We were watching TV in the morning

من در آن سرشب داشتم رانندگی میکردم.

ما در آن بامداد داشتیم تی‌وی نگاه می‌کردیم.

فعل‌های was , were فعل‌های کمکی این زمان هستند.


برای جمله منفی زمان گذشته استمراری weren’t و wasn’t به کار می‌رود.

برای پرسشی کردن زمان گذشته استمراری نیز فعل(کارواژه) های was و were را در نخست جمله می‌گذاریم.

منابعویرایش