زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی


زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی برای بیان افعالی در گذشته به کار می‌رود که در یک بازه زمانی برای مدتی ادامه داشته‌اند. در زمان گذشته استمراری زمان دقیق انجام فعل در گذشته و طول تداوم آن عمل اهمیتی ندارد.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

کاربردهاویرایش

  • نشان دادن یک عمل یا روند زمان‌دار در گذشته (عملی که برای مدتی در گذشته انجام می‌شده).
  • اتفاقاتی که در یک زمان در گذشته اتفاق افتاده.
  • یک عمل یا روند زماندار که به وسیله یک عمل دیگر متوقف شده است.

ساختار گرامریویرایش

الگوی کلی زمان گذشته استمراری: Subject + was/were + Verb(infinitive without TO) + ing + object

مثال:

.I Was Driving In The Evening

.We were driving in the evening

فعل‌های was , were فعل‌های کمکی این زمان هستند.

برای جمله منفی زمان گذشته استمراری از weren’t , wasn’t استفاده می‌شود.

برای سؤالی کردن زمان گذشته استمراری نیز افعال was و were را در ابتدای جمله می‌گذاریم.

پانویسویرایش