زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی


در انگلیسی، زمان گذشته کامل پیوسته (Past Perfect Continuous) برای نشان دادن کاری‌ست که در گذشته پیش از زمان گذشته دیگری شروع شده و فراروندش تا آن زمان ادامه داشته است.  برای نمونه: .Tom had been coming (تام می‌آمده بود. یا تام داشت می‌آمده بود.)

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

در فارسیویرایش

در فارسی از (می + ماده گذشته (فعل گذشته + ه) + «بودن» به گذشته‌ی ساده) یا («داشتن» به گذشته ساده + می+ گذشته کامل) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

I had been going.

من می‌رفته بودم. یا من داشتم می‌رفته بودم.

کاربردهاویرایش

برای بیان کردن کاری در گذشته که تا مدت زمانی پیوسته دنباله داشته و در گذشته پایان یافته است، زمان گذشته فرساخت پیوسته به کار می‌بریم. تاکید این زمان روی فراروند و دنباله‌دار بودن آن کار است.

She had been practicing for a very long time in order to play the piece so well.

او برای یک زمان بسیار دراز داشت می‌ورزیده بود (تمرین می‌کرده بود) تا بتواند آن تکه را بسیار خوب بنوازد.

معمولاً می‌توان جمله‌های گذشته فرساخت پیوسته را بدون تغییر دادن معنایش در زمان گذشته فرساخت آورد. نمونه بالا را اکنون در زمان گذشته کامل (past perfect) ببینید که مفهوم یکسانی با نمونه بالا دارد.

She had practiced for a very long time in order to play the piece so well.

او برای یک زمان بسیار دراز تمرین کرده بود (ورزیده بود) تا بتواند آن تکه را به خوبی بنوازد.

نمونهویرایش

انجام کاری در گذشته، پیش از یک کار دیگر (با تاکید بر پیوستگی):

He said he had been mowing the lawn all that morning.

او گفت او همه آن صبح چمن را می‌زده بود (داشت چمن می‌زده بود).

He said he hadn’t been watching the telly all that morning.

او گفت او همه آن صبح تِلی (تلویزیون) را نگاه نمی‌کرده بود.

How long had he been moving the lawn when you met him?

چند وقت داشت چمن می‌زده بود وقتی تو او را دیدار کردی؟

They had been working for the same company for a long time before they changed jobs.

آن‌ها (ایشان) برای زمانی دراز برای همان کمپانی داشتند کار می‌کرده بودند پیش از این‌که آن‌ها شغل‌شان را تغییر بدهند.

They hadn’t been working for a restaurant for a short time before they changed jobs.

آنها برای زمانی کوتاه برای یک رستوران کار نمی‌کرده بودند پیش از این که شغل‌شان را تغییر دهند.

Had they been working for that media company for a long time before they changed jobs?

آیا آن‌ها برای زمانی دراز برای همان کمپانی رسانه‌ای کار می‌کرده بودند پیش از اینکه شغل‌شان را تغییر دهند؟

They had been living in New York before they moved to Liverpool city.

آن‌ها در نیویورک زندگی می‌کرده بودند پیش از این‌که آن‌ها به لیورپول شهر بروند.

They hadn’t been living in Paris before they moved to Liverpool.

آن‌ها در پاریس زندگی نمی‌کرده بودند پیشتر که آن‌ها به لیورپول بروند.

How long had they been living in York before they moved to Liverpool?

چند وقت در نیویورک داشتند زندگی می‌کرده بودند پیش از این‌که آن‌ها به لیورپول جابه‌جا شوند؟

منابعویرایش

* English Grammar in Use 7th PRINTING 1998 by R.Murphy-۲th edition-ISBN 0-521-43681-8