سالم بن ثوینی بن سعید

سالم آلبوسعیدی فرزند ثوینی (.... - ۱۸۶۸)، فرمانروای کشور پادشاهی عمان نام کامل وی: ( سالم بن ثوینی بن سعید بن سلطان البوسعیدی ) .

سالم آلبوسعیدی
سلطان عمان
سلطنت۱۸۶۶-۱۸۶۸ میلادی
پیشینثوینی بن سعید بن سلطان
جانشینعزان بن قیس بن عزان
درگذشته۱۸۶۸
هند
نام کامل
سالم بن ثوینی بن سعید بن سلطان البوسعیدی
دودمانآل بوسعید
پدرثوینی

در کودکی در امور حکم و تدبیر شؤون مملکت مساعد پدرش ثوینی بود، سپس هوس خود ستایی به سرش افتاد و به طمع حکم پدرش را کشت و به جایش بر مسند حکم نشست.

مدت حکمش دو سال و هشت ماه بود، و در هند در گذشت.

منابعویرایش

  • السلطان:قابوس، البوسعید، موسوعة دلیل الأعلام: مسقط، چاپ اول، سال ۱۹۹۸ میلادی. (به عربی).
  • دکتر:القاسمی، سلطان، بن محمد ، «(تقسیم الإمبراطوریة العُمانیة)» ،. چاپ دوم، مطابع البیان التجاریة دبی: سال انتشار ۱۹۸۹ میلادی.
  • العوتبی، سلمة، بن مسلم، الصحاری ، «(الأنساب)» ،. چاپ چهارم، سال انتشار ۱۹۹۴ میلادی.
  • العوتبی، سلمة، بن مسلم، الصحاری ، «(أمارة زنجار وسلاطین عمان)» ،. چاپ سوم، سال انتشار ۱۹۷۷ میلادی.
  • لفتنانت کونیل، سیر آرنولد ویلسون، ، «(تاریخ عمان والخلیج)» ،. انتشار سال ۱۹۸۸ میلادی.
  • بدوی، محمد، آلسعید، (دلیل أعلام عُمان) ، دانشگاه سلطان قابوس، مکتبه لبنان چاپ دوم، سال ۲۰۰۶ میلادی. (به عربی).
  • الهاشمی ، عبدالمنعم ، (مَوسُوعَة تاریخ اَلعَرَب) دارالبحار و مکتبة الهلال ، عام ۲۰۰۶