باز کردن منو اصلی

ساوول بر پایه مزدیسنا نام سومین دیو از دیوهای کماله و آفریدهٔ اهریمن است. او دشمن شهریورِ امشاسپند است.

وی دیو گسترش پادشاهی بد ، آشوب ، ستم و بیداد هست.

واژه‌شناسیویرایش

ساوول در پهلوی sâwul و در اوستا saurva و به معنای احتمالی تیرافکن می‌باشد.

منابعویرایش