ساوول برپایهٔ مزدیسنا نام سومین دیو از دیوهای کماله و آفریدهٔ اهریمن است. او دشمن شهریورِ امشاسپند است.

وی دیو گسترش پادشاهی بد، آشوب، ستم و بیداد و هست.

واژه‌شناسی ویرایش

ساوول در پهلوی[نیازمند ابهام‌زدایی] sāwul و در اوستا (𐬯𐬀𐬎𐬭𐬎𐬎𐬀)saurva و به معنای احتمالی تیرافکن می‌باشد.

منابع ویرایش