سرپرستار به فردی گفته می‌شود که وظیفه اداره یک بخش یا یک درمانگاه در بیمارستان را به عهده دارد.

شرح وظایف

  • هدایت کارکنان تحت سرپرستی
  • گرفتن تصمیم در مورد تشویق یا تنبیه پرسنل
  • شرکت در نشست‌های بیمارستانی به منظور بازگویی مشکلات
  • برنامه‌ریزی برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات پرستاری و ارزشیابی پی در پی

جستارهای وابسته

منابع

  • میر محمد حسینی (۱۳۸۹اصول مدیریت خدمات پرستاری، حکیم هیدجی، ص. ص٫۵۱-۵۳، شابک ۹۷۸۶۰۰۵۸۷۷۰۵۲