سری‌های رامانوجان–ساتو

در ریاضیات، سری‌های رامانوجان - ساتو فرمول‌های پی رامانوجان مانند

را به فرم

بسط می‌دهند. این بسط با استفاده از دنباله های به خوبی تعریف شده دیگری از اعداد صحیح که از رابطه بازگشتی معینی تبعیت می‌کند انجام می‌شود. این دنباله‌ها ممکن است به صورت ضرایب دوجمله ای باشند. برای ممکن است فرم‌های مدولار سطوح بالاتر به کار گرفته شوند.

منابعویرایش