سری همگرا

سری ای که حاصل جمع اعضای آن بی نهایت نباشد

در ریاضیات، یک سری، مجموع گزاره‌های یک دنباله از اعداد است.

سری همگرا

با داشتن دنبالهٔ ‎‎، دنبالهٔ مجموع جزئی nامین جملهٔ دنباله، ، مجموع اولین n جملهٔ دنباله است، به عبارت دیگر:

یک سری همگراست، اگر دنبالهٔ مجموع‌های جزئی ‎‎ به حدی میل کند. به صورت دقیق، یک سری همگراست اگر برای هر عدد مثبت دل‌خواه و کوچک ، وجود داشته باشد عدد صحیح بزرگ که برای هر ،

به یک سری که همگرا نباشد واگرا گفته می‌شود.

منابعویرایش