سعید بن طحنون آل نهیان

سعید بن طحنون آل نهیان (به عربی: سعيد بن طحنون آل نهيان) ششمین شیخ ابوظبی است. او جانشین خلیفه بن شخبوط بن ذیاب آل نهیان شد و از سال ۱۸۴۵ تا سال ۱۸۵۵ حکمرانی کرد

سعید بن طحنون آل نهیان
ششمین شیخ ابوظبی
سلطنتاز ۱۸۴۵ تا ۱۸۵۵
پیشینخلیفه بن شخبوط بن ذیاب آل نهیان
پسینزاید بن خلیفه آل نهیان

منابعویرایش