باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان باغک قرار داشته و اکنون دارای ۹نفر جمعیت است

منابعویرایش