سم هان همیشه برای کمک وابسته به جین هان بویون هان و کنفدراسیون ماهان بود و هیچ وقت نتوانست به یک حکومت مرکزی دست یابد.

سم‌هان
هانگول삼한
هانجا三韓
Revised RomanizationSamhan
McCune–ReischauerSamhan
سم‌هان