سومین شورای لاتران

سومین شورای لاتران (انگلیسی: Third Council of the Lateran)، یازدهمین شورا از شوراهای سراسری کلیسای کاتولیک بود که در سال ۱۱۷۹ با حضور ۳۰۲ کشیش و با ریاست پاپ الکساندر سوم برگزار شد. در این شورا ۲۷ قانون جدید برای کلیسا تنظیم و تصویب شد؛ همچنین محدودیت‌های برای کاردینال‌ها برای مجمع انتخاب پاپ در نظر گرفته شد؛ و در نهایت سیمونی (Simony: فروش مناصب و اشیا مقدس) محکوم شد.

سومین شورای لاتران
تاریخ۱۱۷۹
پذیرفته شده توسطکلیسای کاتولیک
شورای پیشین
دومین شورای لاتران
شورای پسین
چهارمین شورای لاتران
رئیس شوراپاپ الکساندر سوم
شرکت کنندگان۳۰۲ نفر
موضوعاتکاتاریسم و والدوسیان، اصول و ضوابط کلیسا
اسناد و اعلامیه‌ها
۲۷ قانون کلیسایی، محدودیت مجمع انتخاب پاپ برای کاردینال‌ها، محکومیت سیمونی
فهرست شوراهای سراسری

منابع