کاردینال یک مقام رسمی کلیسایی و بالاترین مقام کاتولیک‌ها پس از پاپ است.

پوشش رسمی یک کاردینال

که در بعضی از فرهنگ ها به گرداننده ی سیرک به اشتباه کادینال میگویند.

ویژگی‌های ظاهری کاردینال‌ها ویرایش

کاردینال‌ها ردایی سرخ رنگ به همراه کلاهی سرخ رنگ بر تن می‌کنند. کاردینال‌ها، وظیفه انتخاب پاپ را نیز بر عهده دارند.

مقام‌های کلیسایی ویرایش

مقام‌های کلیسایی به ترتیب اولویت قدرت عبارت اند از:

پانویس ویرایش

منابع ویرایش