سوگریوا (سوگریوه)، پادشاه بوزینگان در حماسه ی هندی رامایانا است. زمانی که سیتا ربوده می شود، راما با کمک ارتشی که سوگریوا در اختیارش می گذارد به جنگ هی رانیا کشیپو رفته و سیتا را باز پس می گیرد. هانومان، پسر باد، سردار سپاه سوگریوا است.

سوگریوا
Maharaja Sugriva
Brooklyn Museum - Rama and Lakshmana Confer with Sugriva about the Search for Sita Page from a Dispersed Ramayana Series.jpg
Rama and Lakshamana confer with Sugriva.
پیشینVali
جانشینAngada
شهبانوRumā، Tara
خاندانVanara
دودمانVanara