سیتوکروم (به انگلیسی: Cytochrome) پروتئین حامل و رنگدانه‌ای است که در تمام سلول های هوازی و برخی باکتریها وجود دارد. سیتوکرومها اغلب به غشا (مانند غشای داخلی میتوکندری) متصل می‌شوند و در زنجیره انتقال الکترون و تشکیل ATP فعالند.

سیتوکروم c

سیتوکروم‌ها مجموعهٔ بزرگی از هموپروتئینها (ترکیب آهن و پروتئین) هستند که در آن‌ها آهن موجود با دریافت یا از دست دادن الکترون تحت واکنش‌های اکسایش-کاهش قرار می‌گیرد. بسیاری از سیتوکروم‌ها در دستهٔ دهیدروژنازها و بعضی از آن‌ها همچون سیتوکروم aa3 از دستهٔ اکسیدازها یا سیتوکروم p450 از آنزیم‌های هیدروکسیلازها محسوب می‌شوند.

انواع ویرایش

انواع Cytochrome a و Cytochrome b در گلبولهای قرمز یافت می‌شوند. Cytochrome c یک پروتئین مونومر است. سیتوکروم اکسیداز سی در باکتریها مشاهده می‌شود.

خانواده عملکرد نام
CYP1 متابولیزم دارو و استروئید (بویژه استروژن) 1A1, 1A2, 1B1
CYP2 متابولیزم دارو و استروئید 2A6, 2A7, 2A13, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 2F1, 2J2, 2R1, 2S1, 2U1, 2W1
CYP3 متابولیزم دارو و استروئید (شامل تستوسترون) 3A4, 3A5, 3A7, 3A43
CYP4 متابولیزم اسید چرب و اسید آراشیدونیک 4A11, 4A22, 4B1, 4F2, 4F3, 4F8, 4F11, 4F12, 4F22, 4V2, 4X1, 4Z1
CYP5 ترومبوکسان و سنتز آن Thromboxane-A synthase(5A1)
CYP7 بیوسنتز اسید صفرا 7A1, 7B1
CYP8 گوناگون 8A1 (سنتز پروستاسیکلین), 8B1 (بیوسنتز اسید صفراوی)
CYP11 بیوسنتز استروئید 11A1, 11B1, 11B2
CYP17 بیوسنتز استروئید، ۱۷ آلفا هیدروکسیلاز 17A1
CYP19 بیوسنتز استروئید: آروماتاز 19A1
CYP20 عملکرد ناشناخته 20A1
CYP21 بیوسنتز استروئید 21A2
CYP24 شکستن ویتامین دی 24A1
CYP26 هیدروکسیلاز رتینوئیک اسید 26A1, 26B1, 26C1
CYP27 گوناگون 27A1 (بیوسنتز اسید صفراوی), 27C1 (عملکرد ناشناخته)
CYP39 7-alpha hydroxylation of 24-hydroxycholesterol 39A1
CYP46 کلسترول 24-hydroxylase 46A1
CYP51 بیوسنتز کلسترول 51A1 (لانوسترول 14-alpha demethylase)

*همچنین مشخص شده است که CYP2A5 در پاک سازی و دفع بیلی روبین نقش دارد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش