پردیس سینمایی پرشین یک سینما در شهر کرج، ایران است.

پردیس سینمایی پرشین
مکانکرج، مهرشهر، ابتدای بلوار دانش
مالکمصطفی هاشمی
گردانندهعرفان هاشمی
گونهداخل سالنی
گنجایشسالن ۱ (۱۹۵ نفر)
سالن ۲ (۱۹۵ نفر)
سالن ۳ (۶۸ نفر)
سالن ۴ (۶۸ نفر)
ساخت
ساخت۱۳۸۷-۱۳۹۴
گشایشبهمن ۱۳۹۴

این سینما که مالکیت آن خصوصی می‌باشد در سال ۱۳۹۴ با ۴ سالن افتتاح شده است.

منابع ویرایش