سین-شومو-لیشیر

سین-شومو-لیشیر (سین-شوم-لیشیر هم گفته می‌شود، Sin-šumu-lišir، Sin-šum-lišir) پادشاه بخشی از آشور بوده‌است.

اطلاعات موجود دربارهٔ وی بسیار اندک است؛ همان گونه که دربارهٔ شخصیت‌های آشوری همزمان با وی هم بدان گونه است. تا جایی که می‌دانیم، وی یکی از ژنرال‌های آشور-اتیل-ایلنی[۱] پادشاه آشور بوده‌است که گویا بعدها تلاش کرده تا قدرت را از دست ولینعمت خود به در کند. وی گویا فقط حدود یک سال آن هم تنها بر بخشی از خاک آشور حکمرانی کرده‌است (احتمالاً فقط بر بخشی از بابل)، به نظر هم نمی‌رسد که حکومتش بیشتر از یک سال بوده باشد، چرا که منابع اطلاعاتی (در اینجا یعنی سالنامه‌های سلطنتی) فقط یک بار به نام وی اشاره می‌کنند. وی توسط سین-شر-ایشکون از حکومت عزل شد.

پانویسویرایش

  1. Ašur-etil-ilani، Ašur-etel-ilani

منابعویرایش