شراب شیرین

شراب شیرین نوعی شراب است که برای شیرین شدن فرایند تخمیر آن را زودتر از معمول قطع کرده اند. با این کار مقداری از شکر موجود در آب انگور تخمیر نشده باقی می‌ماند.

گاه برای تولید شراب شیرین پس از پایان تخمیر اندکی شکر به شراب آماده می‌افزایند.