شمخال یا تفنگ شمخال نوعی تفنگ سرپر بود.

دربارهٔ ریشهٔ این نام اطلاع زیادی در دست نیست. محمدطاهر میرزا در ترجمهٔ سه تفنگدار بارها از آن نام برده و به نظر می‌رسد این واژه را در برابر Arquebuse به‌کار برده باشد. در لغت‌نامهٔ دهخدا هم آمده‌است: «قسمی تفنگ زمخت و سنگین ابتدایی قدیمی نظیر خاندار.» علت نامیده شدن آن به این نام، خمیده بودن آن است.

منابعویرایش

www.tebyan-ardebil.ir/description.aspx?id=5389