صافی یا سیگما اژدها یک ستاره است که در صورت فلکی اژدها قرار دارد.

صافی
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی اژدها
بعد ۱۹h ۳۲m ۲۱.۵۹۰۸s
میل ‏ ۴۰.۲۳۲″ ۳۹′ ‎+۶۹°
قدر ظاهری (ع) ۴.۷۰
مشخصات
نوع طیف K0 V
شاخص رنگ U−B 0.38
شاخص رنگ B−V 0.79
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۲۶.۷ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۵۹۸.۲۶ mas/yr
میل: -۱۷۳۸.۷۱ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۷۳.۴۰ mas
قدر مطلق (MV)۵.۸۷
جزئیات
گرانش سطحی (log g)۴.۶۰ cgs
سن۴.۷ × ۱۰۹ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
σ Draconis, 61 Draconis, HD 185144, HR 7462, BD+69°1053, GCTP 4607.00, GJ 764, LHS 477, and HIP 96100.
محل قرارگیری ستاره صافی در صورت فلکی اژدها.

منابع ویرایش