صقر بن زاید آل نهیان

(تغییرمسیر از صقر بن زايد آل نهيان)

صقر بن زاید آل نهیان (به عربی: صقر بن زايد آل نهيان) یازدهمین شیخ ابوظبی است. او جانشین سلطان بن زاید بن خلیفه آل نهیان شد و از سال ۱۹۲۶ تا سال ۱۹۲۸ حکمرانی کرد

صقر بن زاید آل نهیان
یازدهمین شیخ ابوظبی
سلطنتاز ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۸
پیشینسلطان بن زاید بن خلیفه آل نهیان
جانشینشخبوط بن سلطان آل نهیان

منابع

ویرایش