در ریاضیات، ضرب اسکالر ممکن است به یکی از اعمال ریاضی زیر اشاره داشته باشد: