پس از سقوط آق‌قویونلو عراق به شکل دولت واسطه بین امپراطوری صفوی و امپراتوری عثمانی قرار گرفت. به مدت ده‌ها بین ۲حکومت نزاع درگیری بود شاه اسماعیل یکم موفق که مجددا عراق را جزو ایران کند، اما در دوره حکومت شاه تهماسب یکم عثمانیان عراق را تصرف کردند، اما دوباره در دوره حکومت شاه عباس بزرگ عراق از عثمانیان پس گرفته شد، از دوره شاه عباس تا شاه صفیجزو ایران بود. عراق پس از سالها تحت تصرف افشاریه درآمد و سپس زندیه، اما پس از زندیه عراق دوباره تحت کنترل عثمانی تا جنگ جهانی اول و آغاز حکومت بریتانیا در عراق درآمد

منابع

ویرایش