ماهیچه مایل بیرونی شکم

(تغییرمسیر از عضله مایل خارجی شکم)

عضله مایل خارجی شکم یا (به انگلیسی: Abdominal external oblique muscle) یکی از عضلات دیوارهٔ قدامی خارجی شکم است. عضلات دیواره قدامی خارجی شکم عبارتند از: عضله راست شکم ، عضله مایل خارجی ، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی

Abdominal external oblique muscle
Illu trunk muscles.jpg
Muscles of the trunk.
Gray392.png
The عضله مایل خارجی شکم abdominis.
لاتین Musculus obliquus externus abdominis
در فهرست گِرِی subject #118 409
خاستگاه دنده (کالبدشناسی) 5-12
پیوندگاه    ستیغ خاصره‌ای, Pubic tubercle, Linea alba
سرخ‌رگ
عصب Thoracoabdominal nn. (T7-11) and Subcostal nerve (T12)
کار Contralateral rotation of torso
دورلندز/السویر m_22/12549865

کارکردویرایش

عضله مایل خارجی شکم جزو عضلات پهن شکم و خارج تر از آنها قرار دارد. مبدأ آن از سطح خارجی دنده های پایینی (پنج تا دوازده) شروع می‌شود و نیام آن در ساختمان غلاف عضله راست شکم شرکت کرده و در پایین به تاج خاصره ایلیاک اتصال پیدا می کند . رباط مغبنی از کنار تحتانی نیام این عضله به وجود می آید که به صورت طناب لیفی بین خار خاصره قدامی فوقانی و خار عانه کشیده می شود.

عضلات مایل خارجی و داخلی مسئول خم کردن تنه به راست و چپ و حرکات چرخشی تنه هستند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش