عملیات (ریاضی)

این عملیان معمولا شامل جمع ضرب تقسیم و تفریق می باشد

در ریاضیات یک عملیات یا اپراسیون یک محاسبه با استفاده از صفر یا تعداد بیشتری مقادیر ورودی (که عملوند خوانده می‌شوند) است که یک مقداری را خروجی می‌دهند. معمول‌ترین عملیات‌های مطالعه شده عمل‌های دوتایی مانند جمع و ضرب هستند.

عملیات‌های ابتدایی ریاضی: جمع، تفرق، ضرب، تقسیم