عنکبوت جهنده برنزه

عنکبوت جهنده برنزه
PlatycryptusUndatusFemale.jpg
ماده
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: عنکبوتیان
راسته: عنکبوت
تیره: عنکبوت جهنده
سرده: Platycryptus
Species: عنکبوت جهنده برنزه
نام علمی
Platycryptus undatus
(de Geer, 1778)
مترادف

Aranea undata
Aranea lurida
Attus cunctator
Attus milberti
Attus undatus
Attus lentus
Salticus sundevalli
Attus familiaris
Attus rupicola
Marpissa undata
Marpissa conspersa
Marpissa varia
Dendryphantes undatus
Dendryphantes conspersa
Dendryphantes varia
Marptusa familiaris
Marptusa rupicola
Marpissa familiaris
Marpissa rupicola
Metacyrba undata
Platycryptus undata
Platycryptus undatus

عنکبوت جهنده برنزه (نام علمی: Platycryptus undatus) گونه‌ای عنکبوت از خانواده عنکبوت‌های جهنده است.

پانویسویرایش