عنکبوت‌های جهنده

تیره‌ای از درست‌مادینه
(تغییرمسیر از عنکبوت جهنده)
عنکبوت جهنده
محدودهٔ زمانی: ائوسن'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۰-QINU`"' – Present
PlatycryptusUndatusFemale.jpg
عنکبوت جهنده برنزه
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: عنکبوتیان
راسته: عنکبوت
زیرراسته: تارتنک‌ریختان
تیره: Salticidae
Distribution.salticidae.1.png

عنکبوت‌های جهنده (Salticidae) نام خانواده‌ای از عنکبوتها است. این خانواده ۵۵۳ سرده و ۵۰۲۵ گونه را دربر می‌گیرد.

Lyssomaninae

Spartaeinae

Salticoida

Amycoida

Astioida

Aelurilloida

Euophryinae

Heliophaninae

Marpissoida

Marpissinae

Dendryphantinae

Plexippoida

Pelleninae

Plexippinae

جستارهای وابسته

منابع

  1. Hill, David Edwin (7 October 2009). "Salticidae of the Antarctic land bridge" (PDF). Peckhamia.

ویکی‌پدیای انگلیسی.