غازماکیان‌سانان

غازماکیان‌سانان
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پرنده
زیررده: نوآروارگان

غازماکیان‌سانان (نام علمی: Galloanserae) نام یک فراراسته از زیررده نوآروارگان است.


منابعویرایش