غازماکیان‌مانان

(تغییرمسیر از غازماکیان‌سانان)
غازماکیان‌مانان
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پرندگان
زیررده: نوآروارگان

غازماکیان‌مانان (نام علمی: Galloanserae) نام یک بالاراسته از زیررده نوآروارگان است.


منابع