نوآروارگان (نام علمی: Neognathae) نام یک زیررده از رده پرندگان است.

نوآروارگان
نوآروارگان، Neognathae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پرندگان
Aves

دیرین‌آروارگان (بی‌تیغه‌هاs etc.)

نوآروارگان Neognathae

غازماکیان‌مانان (غازسانان, ماکیان‌سانان)

نوپرندگان

کاکل‌به‌پشت‌سانان (hoatzin)

یلوه‌زمینی‌سانان (mesites)

کوکرسانان (sandgrouses)

نوک‌سرخ‌سانان (tropicbirds)

آفتاب‌بوتیمارسانان (sunbittern, kagu)

کبوترسانان (pigeons)

بال‌آتشی‌ریختان (Mirandornithes) (flamingos and grebes)

Insolitavis

کوکوسانان (cuckoos)

میش‌مرغ‌سانان (bustards)

کلنگ‌سانان (rails and cranes)

موزخوارسانان (turacos)

آب‌مرغان (loons, penguins, herons, pelicans, storks, etc)

Litoritelluraves

سلیم‌سانان (shorebirds)

خشکی‌مرغان
آفریقامرغان

بازسانان

جغدسانان (owls)

موش‌مرغ‌سانان (mousebirds)

سبزقباکوکوسانان (cuckoo roller)

لانه‌کن‌سانان (trogons)

نوک‌شاخ‌سانان (hornbills, hoopoe and wood hoopoes)

سبزقباسانان

دارکوب‌سانان

استرالیاپرندگان (Australavis)

کاکل‌پیشانی‌سانان (seriemas)

هوشاهین‌ریختان

شاهین‌سانان (falcons)

طوطی‌گنجشک‌مانان

طوطی‌سانان (parrots)

گنجشک‌سانان (songbirds and kin)

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش