نوآروارگان

نوآروارگان
Neognathae.jpg
نوآروارگان، Neognathae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پرنده

نوآروارگان (نام علمی: Neognathae) نام یک زیررده از رده پرنده است.

Aves

دیرین‌آروارگان (بی‌تیغه‌هاs etc.)

Neognathae

غازماکیان‌سانان (مرغابیs, مرغ خانگیs, etc.)

نوپرندگان

گندمرغ (hoatzin)

یلوه پادراز (mesites)

کوکر (sandgrouses)

نوک‌سرخیان (tropicbirds)

آفتاب‌بوتیمارسانان (sunbittern, kagu)

کبوتر (pigeons)

Mirandornithes (flamingos and grebes)

Insolitavis

کوکوسانان (cuckoos)

هوبره‌ایان (bustards)

درناسانان (rails and cranes)

موزخوار (turacos)

Aequornithes (loons, penguins, herons, pelicans, storks, etc)

Litoritelluraves

سلیم‌سانان (shorebirds)

Telluraves
آفریقامرغان

پرندگان اکسیپیتریفورم

جغد (owls)

موش‌مرغ‌سانان (mousebirds)

Eucavitaves

سبزقبای کوکو (cuckoo roller)

Cavitaves

تروگون (trogons)

Picocoraciae

منقارشاخی (hornbills, hoopoe and wood hoopoes)

سبزقباسانان

دارکوب‌سانان

Australavis

کاکلیان (seriemas)

Eufalconimorphae

شاهینیان (falcons)

Psittacopasserae

طوطی (parrots)

گنجشک‌سانان (songbirds and kin)

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش