فتحعلی خان افشار ارشلو

فتحعلی خان افشار اَرَشلو یکی از امرا و سرداران نادرشاه؛ او در بیشتر جنگ‌هایش در سپاه نادر بوده، در لشکرکشی به هندوستان پیشرو سپاه فاتح هند بود. رتبه و منصب وی در سپاه نادری چرخچی‌باشی بوده است. وی در سال ۱۱۴۶ مأمور فتح قلعهٔ کلات در اطراف قندهار بود.[۱] بعد از مرگ نادرشاه افشار فتحعلی خان افشار توانست بر آذربایجان مسلط گردد و ارومیه را مرکز حکمرانی خویش قرار داد.[۲] لازم به یادآوری است که نادر شاه از شاخهٔ قِرِقلوی افشار بوده است.

منابع ویرایش

  1. نام آوران اورمیه - علی بابایی نیولوئی - 1389 - تهران تکدرخت - 63
  2. گلشن مراد - ابوالحسن غفاری کاشانی - به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد -1369 - انتشارات زرین تهران - صفحه 178