فتحعلی خان افشار ارشلو

فتحعلی خان افشار ارشلو یکی از امرا و سرداران نادرشاه ؛ او در بیشتر جنگ‌هایش در سپاه و اردوی نادر بوده و در اردوکشی به هندوستان پیشرو سپاه فاتح هند بود و رتبه و منصب وی در سپاه نادری چرخچی باشی بوده‌است. وی در سال ۱۱۴۶ مأمور فتح قلعه کلات در اطراف قندهار بود.[۱] بعد از مرگ نادرشاه افشار فتحعلی خان افشار توانست بر آذربایجان مسلط گردد و ارومیه را مرکز حکمرانی خویش قرار داد.[۲]

سکه فتحعلی خان افشار

منابع

  1. نام آوران اورمیه - علی بابایی نیولوئی - 1389 - تهران تکدرخت - 63
  2. گلشن مراد - ابوالحسن غفاری کاشانی - به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد -1369 - انتشارات زرین تهران - صفحه 178