فرایند ترمودینامیکی

فرایند ترمودینامیکی به مسیری از تغییر حالت‌های متوالی گفته می‌شود که سیستم ترمودینامیکی از آن می‌گذرد.

انواع فرایندهای ترمودینامیکی

جستارهای وابسته