فرش بلوچی گروهی متمایز از فرشهایند که قبایل بلوچ، در شمالشرق استان خراسان ایران و منطقه سیستان می‌بافند. علاوه بر بلوچ، بسی دیگر از گروههای قومی در خراسان فرشهایی شبیه فرشهای بلوچی می‌بافند که شبیه آنها طراحی شده‌است.

این فرشها در مکران که بخش اصلی قبایل بلوچ ساکنند ساخته نمی‌شد گرچه به کرات به اشتباه چنان پنداشته می‌شود.

رنگهاویرایش

استفاده از رنگهای تیره مشخص است.

گاهی در بخشی از سجاده‌های بلوچی که در دیوار می‌رود موی شتر در آن بافته می‌شود.

منابعویرایش