باز کردن منو اصلی

در منطق ویا ریاضیات، عطف منطقی یا همان «وَ» یک عملگر منطقی دوتایی است، که نتیجه آن در صورتی که هر دو عملوند آن درست باشد درست خواهد بود و در غیر این صورت نادرست است.

تعریفویرایش

عطف منطقی یک عملگر روی دو ارزش منطقی، نوعاً ارزش دو گزاره، است که اگر و تنها اگر هر دو عامل درست باشد مقدار درست می‌دهد.

جدول درستیویرایش

جدول درستی یا جدول صدق و کذب p و q (همچنین به صورت p ∧ q در منطق یا p q در الکترونیک هم نوشته می‌شود)

p q
د د د
د ن ن
ن د ن
ن ن ن

نمودار ونویرایش

نمودار ون A و B (ناحیه قرمز درست است)

 

منابعویرایش