در منطق و ریاضیات، عطف منطقی (به انگلیسی: Logical conjunction) یا همان «وَ» یک عملگر منطقی دوتایی است، که نتیجۀ آن در صورتی که هر دو عملوند آن درست باشد، درست خواهد بود و در غیر این صورت نادرست است.

عطف منطقی
AND
Venn diagram of عطف منطقی
تعریف
جدول درستی
دروازه منطقی
فرم‌های نرمال
فرم فصلی
فرم اشتراکی
چند جمله‌ای ژگالکین
مشبکه پست
نگهداری 0بلی
نگهداری 1بلی
یکنواخیر
همگرخیر

تعریف ویرایش

عطف منطقی یک عملگر روی دو ارزش منطقی، نوعاً ارزش دو گزاره، است که اگر و تنها اگر هر دو عامل درست باشد مقدار درست می‌دهد.

جدول درستی ویرایش

جدول درستی یا جدول صدق و کذب p و q (همچنین به صورت p ∧ q در منطق یا p   q در الکترونیک هم نوشته می‌شود).

     
د د د
د ن ن
ن د ن
ن ن ن

نمودار ون ویرایش

نمودار ون A و B (ناحیۀ قرمز درست است).

 

منابع ویرایش