در منطق ویا ریاضیات، عطف منطقی یا همان «وَ» یک عملگر منطقی دوتایی است، که نتیجه آن در صورتی که هر دو عملوند آن درست باشد درست خواهد بود و در غیر این صورت نادرست است.

تعریفویرایش

عطف منطقی یک عملگر روی دو ارزش منطقی، نوعاً ارزش دو گزاره، است که اگر و تنها اگر هر دو عامل درست باشد مقدار درست می‌دهد.

جدول درستیویرایش

جدول درستی یا جدول صدق و کذب p و q (همچنین به صورت p ∧ q در منطق یا p q در الکترونیک هم نوشته می‌شود)

p q
د د د
د ن ن
ن د ن
ن ن ن

نمودار ونویرایش

نمودار ون A و B (ناحیه قرمز درست است)

 

منابعویرایش