در منطق ویا ریاضیات، فصل منطقی یا همان «یا» یک عملگر منطقی دوتایی است، که نتیجه آن در صورتی که حداقل یکی از عملوندهای آن درست باشد درست خواهد بود و در غیر این صورت نادرست است.

منابعویرایش