باز کردن منو اصلی

در منطق ویا ریاضیات، فصل منطقی یا همان «یا» یک عملگر منطقی دوتایی است، که نتیجه آن در صورتی که حداقل یکی از عملوندهای آن درست باشد درست خواهد بود و در غیر این صورت نادرست است.

منابعویرایش