در منطق و ریاضیات، فصل منطقی (به انگلیسی: Logical disjunction) یا همان «یا» یک عملگر منطقی دوتایی است، که نتیجۀ آن در صورتی که حداقل یکی از عملوندهای آن درست باشد، درست خواهد بود و در غیر این صورت نادرست است.

فصل منطقی
OR
Venn diagram of فصل منطقی
تعریف
جدول درستی
دروازه منطقی
فرم‌های نرمال
فرم فصلی
فرم اشتراکی
چند جمله‌ای ژگالکین
مشبکه پست
نگهداری 0بلی
نگهداری 1بلی
یکنوابلی
همگرخیر

جدول درستی ویرایش

     
د د د
د ن د
د د ن
ن ن ن

منابع ویرایش

  • ریچارد جانسون با (۱۳۸۰ساختمان‌های گسسته، ترجمهٔ حسین ابراهیم‌زاده قلزم (ویراست پنجم)، سیمای دانش، ص. ۱۲