فسفاتاز آنزیمی است که بوسیله هیدرولیز کردن مونواسترهای اسید فسفریک و تبدیل آنها به یون فسفات و مولکولی با یک گروه هیدروکسیل آزاد، گروه فسفات را از پیش‌ماده (سوبسترا) خود جدا می‌سازد. این کارکرد آنزیم برعکس عمل آنزیم‌های کیناز و فسفوریلاز است. آنزیم‌های کیناز و فسفوریلاز گروه‌های فسفات خودرا با استفاده از مولکول‌های پرانرژی مثل ATP به پیش ماده خود متصل می‌کنند.
آلکالین فسفاتاز یکی از فسفاتازهای رایج در بسیاری از موجودات زنده‌است.

زیر گروه‌هاویرایش

فسفاتازها را می‌توان بر اساس ویژگی آنها نسبت به پیش ماده خود تقسیم بندی کرد.

  • فسفاتازها ی ویژه تیروزین: پیش ماده این آنزیم‌ها فسفو تیروزین است.
  • فسفاتازها ی ویژه سرین-تره اونین: پیش ماده این آنزیم‌ها فسفو سرین-تره اونین است.
  • فسفاتازهای واجد ویژگی دوگانه: پیش ماده این آنزیم‌ها فسفو سرین-تره اونین- تیروزین است.
  • فسفاتازهای ویژه هیستیدین: پیش ماده این آنزیم‌ها فسفو هیستیدین است.
  • فسفاتازهای چربی: پیش ماده این آنزیم‌ها فسفاتیدیل اینوزیتول ۳٬۴،۵ تری فسفات است.

جستارهای وابستهویرایش

فسفاتیدیل اینوزیتول (۳٬۴٬۵) تری فسفات

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Phosphatase," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Phosphatase&oldid=329230960 (accessed December 30, 2009).