فلسفه دینی

فلسفه دینی یکی از علوم دینی است که ترکیب فلسفه با ماوراءالطبیعه است. می‌تواند به‌طور ابژکتیو (واقع‌بینانه) انجام شود، ولی ممکن است همچنین توسط مسلمانان به عنوان یک ابزار متقاعدسازی انجام شود.

فلسفه‌های مختلفی برای هر دین وجود دارد همچون:

منابعویرایش