فهرست امپراتوران دودمان جین

در این مقاله فهرستی از امپراتوران دودمان جین (۴۲۰–۲۶۵) آورده شده است:

نام پسامرگ نام شخصی دوران نسبت خانوادگی
دودمان جین غربی (۲۶۶-۳۱۶)
امپراتور وو جین سیما یان ۲۶۶ تا ۲۹۰ بنیان‌نهای دودمان (پسر سیما ژائو)
امپراتور هوی جین سیما ژونگ ۲۹۰ تا ۳۰۷ پسر امپراتور وو
نداشت سیما لون ۳۰۱ عموی امپراتور وو (پسر سیما یی)
امپراتور هوای جین سیما چی ۳۰۷ تا ۳۱۱ پسر امپراتور وو
امپراتور مین جین سیما یه ۳۱۳ تا ۳۱۶ نوه امپراتور وو (پسر سیما یان (با امپراتور وو اشتباه گرفته‌نشود))
دودمان جین شرقی (۳۱۷-۴۲۰)
امپراتور یوان جین سیما روئی ۳۱۷ تا ۳۲۳ پسرعموزاده امپراتور وو (پسر سیما جین)
امپراتور مینگ جین سیما شائو ۳۲۳ تا ۳۲۵ پسر امپراتور یوان
امپراتور چنگ جین سیما یان ۳۲۵ تا ۳۴۲ پسر امپراتور مینگ
امپراتور کانگ جین سیما یوئه ۳۴۲ تا ۳۴۴ پسر امپراتور مینگ
امپراتور مو جین سیما دان ۳۴۴ تا ۳۶۱ پسر امپراتور کانگ
امپراتور آی جین سیما پی ۳۶۱ تا ۳۶۵ پسر امپراتور چنگ
امپراتور فی جین سیما یی ۳۶۵ تا ۳۷۲ پسر امپراتور چنگ
امپراتور جیانون جین سیما یو ۳۷۲ پسر امپراتور یوان
امپراتور شیائووو جین سیما یائو ۳۷۲ تا ۳۹۶ پسر امپراتور جیانون
امپراتور آن جین سیما دزونگ ۳۹۶ تا ۴۱۹ پسر امپراتور شیائووو
امپراتور گونگ جین سیما دون ۴۱۹ تا ۴۲۰ پسر امپراتور شیائووو

منابعویرایش